معاونت آموزش

معاونت آموزش

اهم وظايف معاونت آموزش بدين قرار است:

  1.  تدوين آيين‌نامه‌هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آن؛
  2.  تعيين و اعلام ضوابط پذيرش، پس از تصويب در شوراي اداري؛
  3.  تعيين و اعلام ظرفيت پذيرش مدارس؛
  4.  برگزاري آزمون ورودي به صورت متمرکز در حوزه‌ها و نظارت بر حسن اجراي آن.
  5. تهيه و ابلاغ ضوابط و آيين نامه‌هاي امتحانات؛
  6.  برگزاري و نظارت بر حسن اجراي امتحانات؛
  7.  طرح سؤالات، تصحيح اوراق امتحانات  و ابلاغ آنها به مدارس؛
  8.  تعيين رتبة مدارس علميه در خصوص امتحانات نيمسال؛
  9.  شناسايي و معرفي طلاب ممتاز.

10. بررسي و تعيين شرايط گزينش اساتيد، ارزيابي اساتيد و صدور گواهي تدريس، نظارت بر گزينش و عملکرد اساتيد در حوزه‌هاي تابعه، شناسايي و معرفي اساتيد نمونه و برگزاري دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت براي اساتيد، از جمله وظايف اين بخش است.

11. برنامه‏ريزي، هماهنگي و اعزام هيئت‌هاي تخصصي ارزيابي آموزشي؛

12. کشف نقاط ضعف و قوت آموزشي مدارس علميه و ارائة راه‌کارهاي مناسب نسبت به تقويت اين مدارس؛

13. جمع‏بندي و اراية نتايج گزارش‌هاي آموزشي مدارس به مسئولين مرکز؛

14. پيگيري و اقدام مناسب نسبت به تخلفات آموزشي مدارس.

15. برگزاری کلاس‌های فوق برنامه از جمله درس اخلاق، زبان، قرآن و ....