معاونت اداری مالی

معاونت اداري- مالي

بخش‌های اين معاونت به اين شرح مي‌باشند:

 ۱. مديريت مالي

اين مديريت انجام امور زير را بر عهده دارد:

   "       انجام امور مالي مرکز از جمله پرداخت دستمزد‌ها و ساير هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي؛

   "       پرداخت هزينه‌هاي قانوني مربوط به پرسنل و مرکز به سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و اقتصاد و دارايي و حل و فصل امور مربوط به اين دوسازمان؛

   "       پيگيري دريافت مجموعه وجوه، اعتبارات و اسناد مالي قابل پرداخت به مرکز؛

   "       انجام عمليات حسابداري مرکز؛

  "       هدايت و نظارت بر حسن انجام امور مالي مدارس علمية تابعه؛

  "       ثبت و ضبط و بايگاني اسناد.

 ۲. مديريت اداري

  "      ادارة امور کارگزيني، استخدامي و حقوقي کارکنان مرکز؛

  "      ارائة خدمات موتوري به مرکز؛

 "      ارائة خدمات بهداشتي و مخابراتي به مرکز؛

  "      انجام امور ساختماني و تأسيساتي مرکز و تشکيلات وابسته؛

 "      حفاظت و نگهداري از اموال و امکانات مرکز؛

 "      نظارت بر حسن انجام امور اداري در حوزه‌هاي تابعه،

 از فعاليت‌هاي اين مديريت مي‌باشد.

 3. مديريت پشتيباني

اين مديريت عهده دار مسؤوليت‌هاي زير است:

    "   تهيه و ارسال لوازم و امکانات مورد نياز مدارس تابعه، از جمله کتب درسي و تربيتي؛

  "    ارسال کمک‌هاي نقدي و غير نقدي پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي ساليانه به مدارس؛

  "    زمينه‏سازي تدارک و توزيع ارزاق يارانه‌اي؛

  "     انجام حمايت‌هاي مالي از مدارس در تجهيز و تعمير آنها؛

  "     فراهم نمودن زمينة بهبود امکانات رفاهي براي مدارس و حمايت‌هاي حقوقي از آنها؛

  "    هدايت و نظارت بر ساخت و ساز و انجام امور عمراني مرکز و مدارس تابعه.

   "   سامان‏دهي امور اجرايي مرکز و استفادة بهينه از امکانات و ارتقاي کيفيت پشتيباني از معاونت‌ها در انجام امور اجرايي آنان از قبيل اردو، مسابقه، دوره‌هاي آموزشي، نشست‌ها و همايش‌هاي آموزشي، تربيتي و پژوهشي؛

 "  انجام امور اجرايي مربوط به هر گردهمايي، شامل تهيه و تجهيز محل، تأمين صوت و تصوير، تهيه و انجام پذيرايي و تأمين محل استراحت مدعوين.